• Български (България)
  • English (United Kingdom)
HSE Norwegiean Confederation of Trade Unions Конфедерация на независимите синдикати в България Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция Институт за синдикални и социални изследвания Institute for labour and social research
Health, Safety and Environment in the work place
 

HSE Безопасни, здравословни и екологични условия
на труд на работното място
България
Кандидатстваща организация: Партньор (основен):
Норвежка конфедерация на синдикатите (LO) Конфедерация на независимите синдикати в България, КНСБ
Тип на кандидата: Тип на партньора:
  Други партньори:
Министерство на труда и социалната политика на Република България и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Отпуснат грант: Общо допустими разходи по проекта:
EUR 479 900 EUR 533 200
Размер на гранта: Досие №:
90% 2008/108471
Планирана продължителност на проекта: 4/2009 – 4/2011 Страница на проекта: www.hse-bg.org, www.lo.no, www.knsb-bg.org
Кратко описание на проекта:

Проектът ще подпомогне социалния диалог на работното място и ще въведе иновативни мерки за усъвършенстване и мониторинг на условията на труд в българската промишленост и здравеопазване. Целите на проекта са в съответствие с националната политика за укрепване и изграждане капацитета на Комитетите по условия на труд като съставна част на системата за безопасни, здравословни и екологични условия на труд в България.
Очаквани резултати:

Проектът цели чрез укрепване и изграждане на капацитета на Комитетите по условия на труд (КУТ) в организациите/предприятията да допринесе за засилване на социалния диалог на работното място. Осезаемите резултати ще бъдат:
(1) иновативни мерки за усъвършенстване и мониторинг на условията на труд, основаващи се на обмен на примери на добра практика с Норвегия и изграждане на Мрежа от КУТ в 6 пилотни бранша и
(2) принос за прилагане на Закона за безопасни и здравословни условия на труд в България.
EEA Grants – Norway Grants
http://www.eeagrants.org
Innovation Norway